İletişim

                                     İLAN

S.S 836 Sayılı Kofçaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.11.2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’ da Kofçaz Beledisi Düğün salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 25.11.2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması kapsamında, Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan,

a.2012/2013 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

b.2013/2014 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

c.2014/2015 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

d.2015/2016 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

e.2016/2017 iş yılına ait raporun okunması ve oylanması,

4- 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

5- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2017-31.07.2018 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

6- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

a- 01.08.2012-31.07.2013 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

b- 01.08.2013-31.07.2014 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

c- 01.08.2014-31.07.2015 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

d- 01.08.2015-31.07.2016 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

e- 01.08.2016-31.07.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

f- 01.08.2017-31.07.2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

8- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

9- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2017/2018 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

10- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2018/2019 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

11- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

12- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2019/2020 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

13- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; oluşabilecek kardan Birlik genel kurullarında alınacak karar doğrultusunda 2018/2019 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

14- 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 iş yılı tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

15- 2018/2019 ve 11’inci maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2019/2020 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

16- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

17- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

18- Tasnif Kurulunun teşkili.

19- Yönetim Kurulu üyeliklerine 4 asil ve 4 yedek üyenin gizli oyla seçimi. ( 4 yıllık süre için)

20- Birlik Genel Kurulunda kooperatifi temsil edecek asil ve yedek kooperatif temsilcilerinin gizli oyla seçimi ( 4 yıllık süre için)

21- Dilek temenniler ve kapanış.