İletişim

            Ortaklığa kabul:

            Bir üreticinin ortaklığa kabul edilebilmesi için.

            a- Anasözleşmede yazılı ortaklık ödev yetki ve sorumluluklarını kabul etmek ve kuruluşta anasözleşmeyi imzalamak, sonradan girişte bu anasözleşme hükümlerini ve özellikle anasözleşme ile ortağa yüklenen ek ödemeleri kabul ettiğine dair noterden veya üretim yaptığı yerdeki köy veya mahalle ihtiyar kurulu tarafından onaylı bir taahhütnameyi kooperatife vermektir.

            b- Üreticinin üretim durumunu gösterir bir beyanname doldurması gerekir.

            Bu hususa ait anasözleşme hükümleri doğrultusunda Birliğimizce yeniden hazırlanan ve ortaklığa kabul edilebilmek için tamamlatılması gereken belgelerin Kooperatiflerimizde kayıtlı durumda bulunan ortaklar ile yeni kayıt olacak üyeler için doldurulması gerekmekte olup noksanlıkların tamamlatılmaması halinde ortaklığın hukuki geçerliliği olmamaktadır.

            Ortaklığa kabul yönetim kurulunun onayı ile tamamlanır.

            Yönetim kurulu, ortaklık talebini başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde değerlendirerek sonuçlandırır ve ortaklığa kabul veya ret kararını karar tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.